Proszę czekać...
REGULAMIN SERWISU AFAKTURA.PL


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin serwisu afaktura.pl (dalej zwany „Regulaminem”), określa zasady korzystania przez Klientów (dalej zwanymi „Użytkownikami”) z tegoż serwisu, a także warunki świadczenia usług za pomocą tego serwisu.
1.2. Przez Użytkowników rozumie się korzystającą z Serwisu afaktura.pl osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej, utworzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1.3. Właścielem serwisu internetowego afaktura.pl jest:

AVANO Sp z o.o.

Cienista 16/4
02-439 Warszawa
NIP: 7010277497

www.avano.pl

zwana dalej Operatorem.

1.4. Aktualne dane Operatora oraz siedziba, a także dane kontaktowe umieszczone są na stronie: avano.pl
1.5. Dostęp do ogólnodostępnej części serwisu posiadają wszyscy korzystający z sieci Internet zarówno poprzez komputer, jak i telefon komórkowy czy tabletów. Użytkownik powinien posiadać dostęp do komputera oraz Internetu a także posiadać zainstalowany program Adobe Reader. Korzystanie ze strony internetowej afaktura.pl jest możliwe pod warunkiem korzystania przez Użytkownika z aktualnej przeglądarki internetowej, Do tego celu zalecamy przeglądarkę Firefoks.
1.6. Operator jest Administratorem Danych Osobowych Użytkowników serwisu afaktura.pl, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
1.7. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie w celu realizacji świadczenia.
1.8. Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji usług (wystawianie faktur za usługę, pomoc techniczna).
1.9. Operator może udostępnić dane osobowe Użytkowników osobom trzecim (takim jak na przykład operatorzy płatności, księgowa, etc.), jeżeli jest to niezbędne do realizacji świadczonych przez Operatora usług.
1.10. Operator nie ma wglądu w żadne dane użytkownika, prócz danych firmowych o ile takowe użytkownik wprowadził do serwisu, tj. Nazwa Firmy, Login, Data rejestracji, Adres prowadzonej działalności, Nip, Telefon, Operator nie udostępnia żadnych danych firmowych osobom ani podmiotom trzecim.
1.11. Operator na adres email przesyła jedynie informacje ściśle związane z serwisem. Nie przesyła żadnych informacji handlowych, reklamowych.
1.12. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, zaniechania przetwarzania, a nawet usunięcia danych osobowych. Pozostałe prawa i obowiązki Użytkownika w zakresie danych osobowych określa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).II. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

2.1. Operator na rzecz Użytkowników udostępnia poprzez serwis afaktura.pl aplikację internetową, dzięki której Użytkownik serwisu ma możliwość wystawiania faktur VAT, proforma oraz innych dokumentów. Aplikacja ta posiada wiele możliwości, a także wiele opcji dodatkowych, które szerzej opisane są na stronie w dziale ‘funkcje’
2.2. Operator oferuje dwie grupy produktów:

2.3. Faktura darmowa.
2.4. Faktura darmowa pozwala Użytkownikowi na wystawianie faktur w każdej chwili i dowolnym czasie z ograniczeniem do 3 szt/24h.
2.5. Darmowe faktury mogą być zapisywane w formacie pdf na prywatnym komputerze użytkownika.
2.6. Faktury darmowe nie mogą być zapisywane na serwerach.
2.7. Brak możliwości wglądu w listy zapisanych faktur i innych dokumentów.
2.8. Brak możliwości zapisywania własnych danych, kontrahentów, produktów oraz kont.
2.9. Jeden prosty szablon darmowej faktury.

2.10. Faktura w abonamencie.
2.11. Faktura w abonamencie daje możliwość zapisywania faktury w formacie pdf oraz na zabezpieczonych serwerach on-line.
2.12. Zachowaną fakturę na serwerze można w każdej chwili edytować, a także zmieniać wybrane dane.
2.13. Brak limitów wystawianych faktur i innych dokumentów
2.14. Możliwość zapisania i edytowania danych firmy, a także kontrahenta.
2.15. Możliwość zapisania i edytowania produktu oraz jego ceny.
2.16. Możliwość utworzenia kategorii sprzedawanych produktów oraz usług.
2.17. Możliwość wysłania wiadomości do wszystkich jednocześnie lub wybranych kontrahentów.
2.18. Możliwość wystawiania faktur w 31 językach
2.19. Możliwość zapisania kilku kont bankowych.
2.20. Możliwość eksportu oraz importu danych.
2.21. Wybór szablonu faktury.
2.22. Szczegółowe informacje na temat różnic pomiędzy w/w grupami produktów można odnaleźć na stronie w dziale ‘funkcje’ lub 'cennik'
2.23. Operator zastrzega możliwość wycofania oraz zmiany niektórych świadczonych usług.
2.24. Korzystanie przez Użytkownika z niektórych funkcji serwisu afaktura.pl jest płatne zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej Operatora w sekcji 'cennik'III. Korzystanie z serwisu afaktura.pl

3.1. Dostęp do serwisu afaktura.pl obywa się jedynie w formie on-line.
3.2. Jeden użytkownik może założyć tylko jedno konto na daną firmę w serwisie, każde kolejne konto dla innego nr NIP jest dodatkowo płatne wg cennika.
3.2. Aby korzystać z serwisu nie trzeba się rejestrować.
3.3. Jednakże korzystanie ze wszystkich możliwości serwisu Operatora możliwe jest tylko i wyłącznie po akceptacji Regulaminu oraz rejestracji w serwisie.
3.4. Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania unikalnego, zaproponowanego przez siebie identyfikatora oraz hasła.
3.5. Operator nie ma dostępu do haseł, danych oraz zapisywanych faktur, a także klientów oraz produktów użytkownika.
3.6. Operator posiada dostęp do loginu, ważności abonamentu a także danych firmy (sprzedawcy), takich jak nazwa firmy, adres, NIP, email, numer telefonu Użytkownika o ile takowe wprowadzi dobrowolnie do serwisu.
3.7. Od dnia zarejestrowania się, Użytkownik ma możliwość skorzystania z bezpłatnego 30 dniowego okresu próbnego.
3.8. Operator nie zwraca należności za zapłacony abonament.IV. REKLAMACJE ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

4.1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, bez podawania przyczyn, w terminie 14 dni .
4.2. Umowa odstąpienia od umowy pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem może być:
4.2.1. na skutek pisemnego wypowiedzenia,
4.2.2. porozumienia stron,
4.2.3. śmierci Użytkownika.
4.2.4. nie uiszczenia przez Użytkownika należności przysługujących Operatorowi w zamian za udostępnienie świadczonych płatnych usług.
4.3. Operator zastrzega możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy z Użytkownikiem bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku działania sprzecznego z niniejszym regulaminem, działania na szkodę Operatora, podejmowania czynności niezgodnych z prawem, a także w innych uzasadnionych przypadkach.V. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI OPERATORA

5.1. Operator zobowiązany jest do podjęcia wszystkich czynności, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie serwisu.
5.2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub nieprawidłowego działania serwisu, chyba że szkody te wynikają z umyślnego działania Operatora.
5.3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niezgodne z prawem czynności wykonywane przez Użytkownika, bądź inna osobę odwiedzającą Serwis w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa, w tym także w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
5.4. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług w przypadku awarii serwisu bądź jego modernizacji. Zaprzestanie świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 24h w miesiącu nie rodzi po stronie Operatora żadnej odpowiedzialności. W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi przez okres dłuższy niż 24 h w danym miesiącu, Użytkownik będzie uprawniony do żądania obniżenia wynagrodzenia maksymalnie do jego zapłaconej wysokości za dany miesiąc.
5.5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne treści reklam zamieszczanych w afaktura.pl
5.6. Odpowiedzialność za poprawne wystawienie faktury swojemu kontrahentowi oraz sprawdzenie prawidłowości danych na wystawianej fakturze leży wyłącznie po stronie Użytkownika.
5.7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysyłanie faktur w wersji elektronicznej podmiotom, które tego nie zaakceptowały.
5.8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika.
5.9. Serwis afaktura.pl jedynie wspiera prowadzenie przez Użytkownika działalności gospodarczej i tym samym Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z tak prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą.
5.10. Operator zastrzega, że korzystanie z Serwisu afaktura.pl odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osoby go odwiedzającej.
5.11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis.
5.12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Serwisu afaktura.pl.
5.13. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Serwisu afaktura.pl, oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis chyba, że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.
5.14. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zlecenia przez Użytkownika windykacji faktur za pośrednictwem Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Jankowski. Wyłącznym adresatem ewentualnych roszczeń Użytkownika z tego tytułu jest Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Jankowski.
5.15. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z:
5.15.1. dostępu do konta Użytkownika przez osoby nieautoryzowane,
5.15.2. nieznajomości lub nieprzestrzegania Regulaminu,
5.15.3. niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem sieci: ataków hakerskich, zainfekowania systemu przez wirusy.VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, a ponadto także przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).
6.2. Za sąd właściwy do rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem, jest sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy pomiędzy stronami.
6.3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O każdorazowych zmianach w Regulaminie, Użytkownicy zarejestrowani na stronie www. afaktura.pl zostaną o tym fakcie poinformowani.
6.4. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 01-06-2016 r.Szanujemy prawo użytkowników do prywatności.

Nie gromadzimy danych osobowych (za wyjątkiem danych teleadresowych firm, celem wystawienia faktur za abonament) oraz nie udostępniamy adresów e-mail osób korzystających z naszej aplikacji.
Nie rozsyłamy żadnych wiadomości o charakterze reklamowym, adresy e-mail wykorzystujemy wyłącznie w celu kontaktu technicznego.
Dane każdego Użytkownika, wprowadzane do aplikacji, stanowią jego własność.
Użytkownik ma dostęp do swoich danych, poprzez rejestrację w serwisie za pomocą wymyślonego przez siebie loginu i hasła. Nie mamy wglądu do danych Użytkownika, poza danymi teleadresowymi rejestrującej się firmy.


Pliki Cookies

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie itp.) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Avano Sp z o.o., pełne dane kontaktowe na stronie www.avano.pl.
Zamieszczać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i korzystać z nich mogą również podmioty współpracujące z Avano Sp z o.o., np świadczący usługi analityczne, twórcy aplikacji.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.


Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;


W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.Inne technologie

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych:
Internet Explorer - http://support.microsoft.com/kb/196955/pl
Mozilla Firefox - http://support.mozilla.org/pl/products/firefox/cookies
Chrome - http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Opera - http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
Itp.


Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.


Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E02. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.