Proszę czekać...

Faktury walutowe

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej współpracują z zagranicznymi kontrahentami. Zwykle rozliczenie takich transakcji odbywa się w obcej walucie. Najczęściej jest to Euro, dolary lub funty. W związku z tym nasuwa się pytanie: w jaki sposób należy przeliczać faktury w walutach obcych na potrzeby podatku VAT? Na początku wyjaśnijmy sobie czym jest faktura walutowa VAT.

Faktura walutowa VAT

Jest dokumentem księgowym, który przypomina zwykłą FV. Różnica polega na tym, że jest ona wystawiana w obcej walucie. Jest przeznaczona dla tych przedsiębiorców, którzy dokonują rozliczeń w walucie innej niż PLN.

Ten rodzaj dokumentu księgowego można w łatwy sposób wystawić w serwisie afaktura.pl Znajdują się na nim wszystkie potrzebne informacje, jak: kurs waluty, przelicznik złotówki na obcą walutę kwot: netto i brutto, oraz podatek VAT. Należy pamiętać, że kwota podatku zawsze musi być wyrażona w PLN.

Wystawiamy fakturę w obcej walucie

Przepisy podatkowe obowiązujące w Polsce pozwalają na wystawianie faktur VAT w obcych walutach. Co to oznacza dla przedsiębiorcy? Otóż może on w wystawianym dokumencie umieścić cenę jednostkową netto i brutto, wartość netto i brutto w walucie innej niż polska. Jest to dla przedsiębiorcy bardzo korzystna możliwość, zwłaszcza w sytuacji kiedy posiada on firmowy kredyt walutowy lub płaci za usługi bądź produkty w obcej walucie. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że na taki sposób rozliczenia transakcji kontrahent musi wyrazić zgodę. Trzeba pamiętać też, że wartość podatku VAT koniecznie musi być wyrażona w PLN.

Kurs waluty stosowany w fakturach.

Decydując się na wystawienie FV w obcej walucie, przedsiębiorca powinien dobrze orientować się w zasadach przeliczania walut obcych na polskie złotówki. Są one dostępne w ustawie o podatku od towarów i usług. Od 1 stycznia 2014 roku obowiązuje średni kurs danej waluty, który został ogłoszony przez NBP w ostatnim dniu roboczym przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. W afaktura.pl system sam automatycznie generuje kurs waluty zgodnie z przelicznikiem NBP.

Jakie dane muszą znaleźć się na fakturze walutowej?

Podobnie jak na fakturze zwykłej, również na walutowej koniecznie muszą znajdować się dane identyfikujące fakturę i strony transakcji, a więc:

 1. kolejny numer,
 2. data i miejsce wystawienia,
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika oraz nabywcy,
 4. adresy siedziby firmy lub miejsca dostawy towaru,
 5. numery identyfikujące sprzedawcę i nabywcę dla podatku.
Ponadto na fakturze muszą znaleźć się dane dotyczące dostawy, stawki i kwoty VAT, jak:
 1. data zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, jeżeli została ona określona i jest inna aniżeli data wystawienia faktury,
 2. nazwa towaru, produktu lub usługi,
 3. jednostka miary,
 4. ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanej usługi,
 5. cena jednostkowa netto towaru lub usługi,
 6. kwota ewentualnego rabatu,
 7. wartość netto,
 8. stawka podatku VAT,
 9. kwota ogółem.

Faktura zaliczkowa – jaki należy zastosować kurs walut?

W przypadku zaliczkowej faktury walutowej, czyli takiej, która została wystawiona wcześniej, jeszcze przed dostawą towarów, a czasami nawet i 30 dni naprzód stosuje się kurs waluty obowiązujący przed dniem wystawienia faktury. Nie można tu zastosować kursu sprzed dnia dostawy, ponieważ nie jest on znany na dzień wystawienia faktury.

Jeżeli faktura walutowa jest wystawiana w tym samym dniu co dostawa lub wykonana usługa, to wtedy wszystkie pozycje uwzględnione na dokumencie muszą być przeliczone na złotówkę po kursie sprzed tego dnia.

W sytuacji kiedy faktura walutowa jest wystawiana w innym dniu niż wszystkie dostawy lub usługi to pozycje na niej muszą być przeliczone po takim samym kursie, czyli sprzed dnia dostawy lub wykonania usługi.

Kiedy wystawiamy fakturę za dostawy lub usługi z różnych dni to wtedy poszczególne pozycje z dokumentu muszą zostać przeliczone po kursie sprzed dnia realizacji danej dostawy lub usługi. Oznacza to, że przeliczenie musi być wykonane po kilku kursach walut w zależności od ilości dat dostawy towarów lub wykonania usług widniejących na fakturze.

Jeżeli faktura walutowa VAT została wystawiona przed terminem realizacji dostaw lub usług, to wtedy należy dokonać przeliczenia po kursie sprzed dnia wystawienia dokumentu, ponieważ w dniu wystawienia nie jest znany przyszły kurs waluty.

Wzór faktury walutowej

Tak jak wcześniej pisaliśmy, faktura walutowa VAT wyglądem przypomina zwykłą fakturę VAT. Różnica polega na tym, że jest wystawiona w kwocie waluty obcej, a podatek VAT jest podany w polskich złotych. Jeżeli rozliczenie z polskim kontrahentem było dokonane w obcej walucie, to wtedy obok należności wyrażonej w niej musi znaleźć się kwota podatku przeliczonego na złotówki.

Wystawiając fakturę walutową podatnik nie może zapomnieć również o tym, że przy jej wystawianiu obowiązuje zasada przeliczania kwoty w obcej walucie na polskie złotówki.

Dla celów podatkowych, kwoty wyrażone w obcej walucie należy przeliczyć stosując średni kurs danej waluty ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roboczy, który poprzedza dzień powstania obowiązku podatkowego.

Wzór faktury walutowej dostępny na afaktura.pl jest bardzo prosty i łatwy w obsłudze. Korzystając z niego wystarczy jedynie odpowiednio uzupełnić pola własnymi danymi, a program sam automatycznie dokona stosownych przeliczeń zgodnie z obowiązującymi w danym dniu kursami walut.

Czy można wystawić fakturę po powstaniu obowiązku podatkowego?

Ustawa o podatku VAT mówi, że faktura powinna być wystawiona najpóźniej 15 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu dokonania dostawy lub wykonania usługi. Powyższy zapis oznacza, że prawo dopuszcza ewentualność wystawienia faktury walutowej już po powstaniu obowiązku VAT. Wtedy przychód dla celów podatkowych musi zostać przeliczony zgodnie z art. 31a ustawy o podatku od towarów i usług.

Faktura walutowa, a podatek dochodowy

Podstawową zasadą przyjętą na potrzebę rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych jest fakt, że przychód wyrażony w obcej walucie musi być przeliczony na złotówki wg średniego kursu walut ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Aby ustalić wysokość podstawy opodatkowania i należny podatek należy określić również koszty uzyskania przychodów. Jest to możliwe na podstawie kursu średniego waluty ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesionego kosztu.

Wycena faktury walutowej

 Art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości przedstawia zasady przeliczania na złote transakcji wyrażonych w walutach obcych. Należności i zobowiązania w walutach obcych są wprowadzane do ksiąg rachunkowych po przeliczeniu według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień ich powstania. Najczęściej jest to dzień wystawienia faktury.

Podsumowanie

Przeliczenia kwot na fakturach walutowych wyrażonych w obcych walutach muszą być robione oddzielnie na potrzeby podatku VAT i dochodowego. W obu przypadkach istotnym jest ustalenie właściwego kursu waluty. Należy poprawnie ustalić moment uzyskania przychodu, poniesienia kosztu lub powstania obowiązku na rzecz podatku VAT. Podatnik posiada możliwość wyboru zastosowania kursu do przeliczeń. Może skorzystać z tego ogłaszanego przez NBP lub przez Europejski Bank Centralny (EBC). Mówi o tym ustawa o VAT.

Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E02. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.