Proszę czekać...

Faktury kosztowe

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą ponosi pewne koszty, które może zaliczyć do firmowych kosztów uzyskania przychodów. Aby tak się stało musi być spełniony jeden warunek. Poniesione koszty muszą być związane z uzyskaniem lub utrzymaniem źródła przychodów.
W serwisie afaktura.pl przedsiębiorca może wystawić fakturę kosztową. Dzięki temu będąc płatnikiem VAT może pomniejszyć podatek VAT od sprzedaży o VAT od zakupów.

Czym jest faktura kosztowa?

Faktura kosztowa jest kolejnym dokumentem stosowanym w księgowości. Służy do ewidencjonowania przychodu uzyskanego przez przedsiębiorcę. Wystawia się ją na zakupione przez firmę towary lub usługi, czyli dokumentuje wydatki, które mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Stąd nazwa faktura kosztowa. Sporządza się ją według ogólnych zasad, które dotyczą wystawiania faktur. Jej zadaniem jest pomniejszanie dochodu, a tym samym podatku dochodowego. Chcąc wyliczyć dochód należy od przychodu odjąć koszty uzyskania przychodu.
Pojęcie faktury w polskich przepisach podatkowych pojawiło się dopiero w styczniu 2014 roku. Definiuje ją art. 2 pkt 31 ustawy o podatku od towarów i usług. W afaktura.pl dokument może być wystawiony w formie papierowej lub elektronicznej. Muszą w nim koniecznie znaleźć się dane wymagane ustawą i przepisami.

Jakie elementy powinna zawierać faktura kosztowa?

Na fakturze kosztowej dostępnej na afaktura.pl znajdują się między innymi następujące pozycje, które należy uzupełnić, jak:
 1. data dokonania sprzedaży lub wykonania usługi,
 2. imiona i nazwiska bądź nazwy skrócone sprzedawcy, oraz nabywcy,
 3. adresy sprzedawcy i nabywcy,
 4. podstawa opodatkowania,
 5. cena jednostkowa netto (bez podatku) towaru lub usługi,
 6. stawka i kwota podatku,
 7. kwota należności.

Kiedy można wystawić fakturę kosztową?

Wszystko to co nie jest przeznaczone do dalszej odsprzedaży, a zostało zakupione na potrzeby firmy może być ujęte w fakturze kosztowej. Chodzi o towary, które są potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej, jak środki niezbędne do utrzymania przychodu firmy.

Koszt uzyskania przychodu, a faktura

Przy fakturach kosztowych ważne znaczenie mają koszty uzyskania przychodów. W celu wyliczenia dochodu firmy należy odjąć od przychodu, koszty poniesione przez firmę. Po dokonaniu odliczeń zgodnych z prawem, dochód stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym.
Należy jednak pamiętać o tym, że według obowiązujących przepisów nie wszystkie wydatki mogą stanowić koszty prowadzonej działalności.

Okoliczności, które nie pozwalają odliczyć podatku VAT z faktury kosztowej

 1. faktura wystawiona przez niezarejestrowany podmiot gospodarczy (nie zgłoszona działalność gospodarcza lub podmiot działający na podstawie nieaktualnych danych, nie składający właściwych deklaracji podatkowych i nie odprowadzający podatku należnego). Wystawiane przez niego faktury nie są prawidłowe, co oznacza, że nie można na ich podstawie odliczyć podatku VAT naliczonego,
 2. faktura wystawiona niezgodnie ze stanem rzeczywistym, tzw. „pusta faktura”. Jeżeli urząd skarbowy zauważy taki błąd, to wtedy podatnik będzie miał obowiązek dokonania korekty,
 3. większa ilość faktur wystawiona do takiego samego zdarzenia. Celem naprawy błędu należy wystawić notę lub fakturę korygującą,
 4. faktura zawierająca dane niezgodne ze stanem faktycznym (nieprawdziwe kwoty, czynności, które nie zostały wykonane, czynności, które mają pozorny charakter),
 5. faktura wystawiona bez NIP nabywcy. Wystawca musi wystawić nową fakturę lub fakturę korygującą,
 6. faktura wystawiona przez nabywcę bez zgody sprzedawcy, tzw. samofakturowanie.

Inne okoliczności

 1. faktura wystawiona ze stawką „zw” dotycząca sprzedaży zwolnionej z opodatkowania (na fakturze brak jest kwoty VAT i stawki podatku VAT),
 2. zakup towarów lub usług na podstawie faktury VAT marży. W tym przypadku nabywca nie może odliczyć podatku VAT, ponieważ sprzedawca płaci podatek VAT nie od ogółu, ale tylko od marży. Marża jest różnicą pomiędzy ceną zakupu, a ceną sprzedaży,
 3. sprzedaż mieszana (przedsiębiorca prowadzi jednocześnie sprzedaż zwolnioną i opodatkowaną). W tej sytuacji można dokonać odliczenia tylko wtedy kiedy dotyczy sprzedaży opodatkowanej. Jeżeli pod uwagę brane są dwa rodzaje działalności, to wtedy kwota VAT jest ustalana proporcjonalnie.

Obowiązujące terminy

Od 2014 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące prawa do odliczenia VAT. Termin odliczenia VAT zależy od momentu powstania obowiązku podatkowego, a obowiązek podatkowy powstaje w chwili dokonania dostawy towarów lub wykonania usług bądź w chwili otrzymania części lub całości zapłaty (w sytuacji kiedy zapłatę otrzymano wcześniej). Obowiązek podatkowy może też powstać w chwili wystawienia faktury.
Od 2015 roku z katalogu wydatków o szczególnym obowiązku podatkowym zostały wykreślone usługi radiokomunikacyjne. W ich przypadku obowiązuje zasada ogólna, a obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury. Oznacza to, że podatnik po otrzymaniu faktury może od razu odliczyć VAT naliczony.

Uwaga

Podatku VAT nie można odliczyć jeżeli chcemy zrobić to jeszcze przed otrzymaniem faktury VAT. W sytuacji kiedy VAT nie zostanie rozliczony w miesiącu lub kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, a podatnik otrzymał fakturę, to nie będzie mógł dokonać odliczenia w rozliczeniu za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

Rozliczenie opóźnionej faktury i duplikatu

Jeżeli podatnik otrzyma fakturę z opóźnieniem już po powstaniu obowiązku podatkowego, to może dokonać odliczenia VAT tylko w okresie, w którym otrzymał dokument. Moment odliczenia podatku VAT z duplikatu faktury zależy od otrzymania lub nieotrzymania faktury przez podatnika. W pierwszym przypadku (podatnik otrzymał fakturę), prawo do odliczenia VAT naliczonego powstaje w chwili otrzymania przez podatnika faktury zakupu. Musi być tylko spełniony warunek, że u sprzedawcy (od tej transakcji) powstał obowiązek podatkowy. W drugiej sytuacji kiedy podatnik nie otrzymał faktury, a jedynie sam duplikat to może dokonać odliczenia VAT dopiero w okresie, w którym otrzymał duplikat. I w tym przypadku również musi zostać spełniony warunek, że u sprzedawcy powstał już obowiązek podatkowy.

Podsumowanie

 Podatek VAT można odliczyć jeżeli zostaną łącznie spełnione dwa warunki:
 1. powstał obowiązek podatkowy u kontrahenta,
 2. podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E01. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Akcja została wykonana poprawnie.
Nie jesteś właścicielem tego elementu.
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E02. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.
Brak uprawnień do wykonania akcji.
To pole nie może być puste.
Brak wyników.
Podałeś błędny kod weryfikacyjny
Wewnętrzny błąd serwisu, kod E04. Prosimy o kontakt z obsługą techniczna.